بخشدارمرکزی

بخش مرکزی شهرستان آبدانان

بخش از دو دهستان تشکیل شده است 1-دهستان ماسپی به مرکزیت روستای انجیره 2-دهستان جابر انصار به مرکزیت روستای هفت چشمه

مساحت حوزه بخش:حدوداً970کیلومتر مربع

جمعیت روستا :جمعیت روستا بر اساس آخرین آمارنفوس ومسکن سال 95   -10788نفرو2973خانوارتشکیل شده

ازلحاظ مذهب وآئین :مردمان حوزه بخش دارای مذهب اسلام وپیرومکتب شیعه 12 امامی می باشند

آداب ورسوم بخش :براساس سنت های دیرینه وقومی قبیله ای می باشدکه بزرگان وریش سفیدان نقش تعیین کننده درتشکلات اجتماعی وسیاسی دارند

شغل مردم بخش :اکثربه دامداری وکشاورزی مشغول می باشند

ازلحاظ آب آشامیدنی :کلیه روستاها از نعمت آب شرب سالم ولوله کشی بهره مندمی باشند

ازلحاظ زیرساخت :کلیه روستاها از راه آسفالته وبرق گاز بجز روستای گنداب وانجیره وماهوته وطلورکه فعلاًگازدارنشده اند مابقی ازکلیه این نعمتها برخوردارند

بخش مرکزی دارای 10روستاکه از 10 روستافوق 9 روستا دارای دهیاری می باشندودارای 12آبادی می باشد

بخشدار:جعفر حیدری  دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس 31سال سابقه کاری واز نیروهای وزارت کشور می باشد