اسامی و پست سازمانی کارکنان فرماندار

اسامی و پست سازمانی کارکنان فرمانداری آبدانان

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

1

حسین میری

کارشناس هماهنگی و پیگیری

2

مهین شیخی

اموربانوان

3

نوش افرین مرادخانی

امور اجتماعی و فرهنگی

4

جعفرحیدری

امور اداری و مالی

5

خدیجه محمدی

فن اوری واطلاعات

6

نوشین عینی

امورسیاسی و انتخابات

7

هاجر عزیزی

هماهنگی امور اقتصادی

8

کرم قیصری

امور یارانه ؛ شبکه دولت و سامد

9

ماشالله اقبالی

حراست

10

فرج الله حیدری

کارشناس مسئول سیاسی ، امنیتی و انتخابات

11

عظیم کاکی

عمران

12

نوروز علی فت

کارشناس مسئول برنامه ریزی و عمران

13

سعید حیدری

مسئول دفتر فرماندار

14

مجید کریمی نیا

کارشناس امور حقوقی غ ارزیابی عملکرد ، رسیدگی به شکایات ، بازرسی ؛ روابط عمومی و میز خدمت

15

ناصر نوری

بحران و اموردهیاریها و شوراها

16

ذبیح اله دوستی

مشاورجوان فرماندار

17

حامد مجاهدی

مشاور جوان فرماندار

18

سجاد خدادادی

راننده

19

علی صحرایی

کارپرداز

20

رحمت غلامی

خدمات