معرفی معاون فرماندار

نام و نام خانوادگی : ماشالله اقبالی

پست سازمانی : معاونت سیاسی ؛ امنیتی و اجتماعی فرمانداری آبدانان