شهرداری آبدانان

شهرداری آبدانان در سال 1344تاسیس گردید که اولین شهردار شهر آبدانان آقای ابراهیم منشی زاده بوده که به مدت 4سال مدیریت شهرداری را برعهده داشته است . شهرداری آبدانان تا کنون 18شهردار مدیریت آنرا برعهده داشته اند که در حال حاضر مهندس شاپور هادیزاده شهردار آبدانان می باشند .

وسعت شهر آبدانان : در حدود 600هکتار می باشد

جمیعیت شهر  آبدانان در حدود 22000هزار نفر می باشد

تفریگاههای شهر آبدانان : 1-پارک صخره ای سراب آبدانان 2- قلعه هزاردر -3- اخانه فسیلی عبدالهی 4-پارک شهر -پارک محله ای مسکن مهر 5-پارک کوثر

مراکز زیارتی : امامزاده سید صلاح الدین محمد (ع)