سفر استاندار محترم ایلام جناب مهندس سلیمانی دشتکی به شهرستان آبدانان