بازدید از بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) آبدانان بمناسبت روز پرستار