گردهمایی دانش آموزان شرکت کننده در طرح ملی حفظ جزء سی قرآن